REGULAMIN KONKURSU

„WYGRAJ BILET DO KINA”

§ 1. Konkurs

1. Organizatorem Konkursu Wygraj Bilet do kina zwanego dalej „Konkursem”, jest  Spółdzielcza Mleczarnia – „Spomlek”, ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Celem Konkursu jest promocja marki Serenada, której właścicielem jest „Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek” z siedzibą przy ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski.

4. Konkurs prowadzony jest w dniach 4-30 października.

5. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która posiada swój aktywny profil w serwisie facebook.com.

6. Uczestnik konkursu udziela odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone na profilu FB https://www.facebook.com/serenadasery/, które brzmi: „Wymień nazwy 3 serów marki Serenada”. Odpowiedź umieszczana jest przez Uczestnika pod postem zawierającym pytanie konkursowe.  Zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe jest rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu.

7. Uczestnik umieszcza odpowiedzi na zadanie konkursowe na profilu https://www.facebook.com/serenadasery/ na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., , poz. 612, z późn. zm.).

§ 2. Przebieg konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Wymień nazwy 3  serów marki Serenada” i  umieszczeniu tej odpowiedzi w postaci komentarza pod postem dotyczącym konkursu.

2. Dodawanie Zgłoszeń konkursowych odbywa się poprzez dodanie komentarza w formie tekstowej, będącego odpowiedzią na pytanie konkursowe „Wymień nazwy 3 serów marki Serenada” we wskazanym terminie od 4 października od godz. 8.00 do 30 października do godz.15.00. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.

3. Każdy Uczestnik może zgłosić jedno Zgłoszenie konkursowe.

4. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.

5. Zgłoszenia konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów profilu.

6. Nagrodą w konkursie jest bilet do kina w sieci kin Kinads. Lista kin dostępna jest pod linkiem http://kinads.pl/zaproszenie-do-kina/

7. W konkursie jest do wygrania 10 podwójnych biletów do kina. Wykaz kin znajduje się na stronie

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

1. Ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w § 2 pkt. 2 Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.

2.W konkursie wygrywa pierwsze 10 osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe

3. Laureaci wyrażają zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureatów do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach.

4. Jednocześnie Laureaci Nagród zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem pod swoim zgłoszeniem konkursowym w komentarzu.

5. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty pod wskazany przez Uczestnika adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na koszt Organizatora. Adres Uczestnika powinien być wysłany na adres mailowy organizatora Konkursu – anna.koziol@spomlek.pl

6. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów do 10 dni od zakończenia konkursu

7. Uczestnik Konkursu ma prawo do jednej Nagrody

8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

9. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

§ 4. Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Spółdzielcza Mleczarnia – „Spomlek”, ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą  zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

3. Zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone Organizatorowi na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłką nagród, sprawozdawczością finansową oraz publikacją Laureatów Konkursu.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wysyłki Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profilu https://www.facebook.com/serenadasery/

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Facebook.

4. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

7. Niniejszy Regulamin dostępny w siedzibie Organizatora.